Diễn viên Mặc Văn Úy

Thần Ăn (Thần Thực) - Châu Tinh Trì